Algemene voorwaarden

1. WebSpecialist Comm.V. (Cfr. ‘Wij’) is een rechtspersoon naar Belgisch recht gevestigd in de Kortrijksesteenweg 86, B-8530 Harelbeke en geregistreerd met ondernemingsnummer BTW BE 0686.959.245.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen WebSpecialist en jou, de opdrachtgever. Het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken vormen integraal deel van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en de offerte die hieruit volgt.

1. Tussen offerte en opdracht.

1. Op vraag van de toekomstige opdrachtgever stellen wij een individuele offerte op met een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de gehanteerde tarieven en prijzen. Onze offertes voor het uitvoeren van de gevraagde opdrachten zijn steeds opgesteld in regie, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs wordt aangegeven. Onze prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter.

2. Onze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebrek hieraan een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen na datum van verzending.

3. De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte en het voorontwerp. Wij gaan vervolgens aan de slag. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is WebSpecialist daaraan niet gebonden, tenzij mits uitdrukkelijk akkoord van WebSpecialist.

4. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de opdrachtgever en WebSpecialist hiertoe gezamenlijk beslissen. Als opdrachtgever begrijp en aanvaard je dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. Meerwerk zal in regie worden uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, behoudens anders overeengekomen tussen partijen. Meerwerk omvat alle eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, niet of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk, aan WebSpecialist kenbaar werden gemaakt.

5. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding ten allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde bijkomende werken.

6. Annulatie van een bestelling door de Klant is mogelijk, indien WebSpecialist haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat. Bij annulatie heeft WebSpecialist recht op een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van duizend (1000) EURO.

7. De termijnen voor oplevering die meegedeeld worden, kennen een louter indicatieve werking en gelden steeds als streefdata, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk zou zijn overeengekomen dat de meegedeelde of afgesproken data een bindend en effectief karakter hebben. In elk geval dient WebSpecialist zich voldoende in te spannen om de tussentijdse of uiterste (oplever)data zoveel als mogelijk in acht te nemen. We beschouwen het als een ‘best practice’ om jou vooraf op de hoogte te brengen indien overschrijding van enige termijn dreigt.

2. Over de uitvoering van een opdracht.

1. Met WebSpecialist samenwerken betekent vertrouwen op een specialist. Door jarenlange professionele ervaring en uitgebreide kennis kunnen we jou garanderen dat iedere opdracht aan een hoge kwaliteit wordt afgewerkt. De uitvoering gebeurt steeds in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector aan de hand van recente inzichten en technologieën. Iedere opdracht betreft steeds een inspanningsverbintenis.

2. WebSpecialist beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren. WebSpecialist kan hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien nodig voor de goede uitvoering van de opdracht. WebSpecialist kan deze derden naar eigen inzicht aanstellen.

3. Een vlotte medewerking van de opdrachtgever is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

4. De uitwerking van een opdracht kan desgevallend worden onderverdeeld in deelopdrachten, die elk worden uitgevoerd binnen het overeengekomen tijdskader. De uitvoering van een volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. Wij zullen steeds de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden bij de oplevering. De goedkeuring van de deelopdracht zal worden vermoed indien de opdrachtgever niet tijdig reageert. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als meerwerk.

5. Zodra de opdracht is afgewerkt gaan wij over tot een definitieve oplevering door middel van een duidelijke communicatie en (symbolische) overdracht van de ontwikkelde producten. Indien de ontwikkelde producten te kwalificeren vallen als “computerprogrammatuur” betekent de definitieve oplevering de aanvang van een garantieperiode van zes (6) weken waarbinnen de Opdrachtgever gebreken kan melden. Gebreken in de functionaliteit moeten steeds vaststelbaar of reproduceerbaar zijn en op de meest gedetailleerde wijze beschreven worden. De feedback moet steeds schriftelijk en bij voorkeur in gebundeld formaat worden meegedeeld. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding definitief en onherroepelijk.

3. Onze tarieven en betalingsmodaliteiten.

1. Onze gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. Onze tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. WebSpecialist kan de tarieven en prijzen ten allen tijde wijzigen in geval van overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden is verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven. Een herziening van de basisprijs volgens het indexcijfer zoals hieronder vermeld, wordt niet gezien als een prijsaanpassing en wordt bijgevolg niet aan de opdrachtgever gemeld.

3. Bij overeenkomsten die langer dan één (1) jaar duren worden onze gehanteerde uur- of dagtarieven bij het verstrijken van iedere jaarlijkse periode automatisch geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De berekening gebeurt volgens de formule (basisprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer. Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus van het jaar waarin de prijs wordt herzien. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar van het nieuw indexcijfer.

4. Bij gebrek aan uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen zal WebSpecialist op maandelijkse basis factureren. Als de opdrachtgever niet akkoord gaat met de ontvangen factuur ben je geacht deze spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

5. Onze facturen zijn te betalen binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf facturatiedatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2016: 8,5%) op jaarbasis worden aangerekend. Zodra wij de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 9,5% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €250. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling. Elke vertraging in de betaling door de Opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door WebSpecialist gemaakte creaties niet behouden.

6. WebSpecialist is gerechtigd om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten tot betaling van alle openstaande facturen. Dit doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling voor de opgeschorte diensten te eisen. Geen enkele vorm van opschorting kan aanleiding geven tot enige vorderingen, gerechtelijk of andere, vanwege de Opdrachtgever.

7. WebSpecialist is tevens gerechtigd de toegang tot de geleverde producten en/of diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding.

8. Alle geleverde producten blijven exclusieve eigendom van WebSpecialist tot op het moment van de gehele betaling door de Opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt er zich toe derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen indien dit nodig blijkt.

9. Bij de opdrachtaanvaarding wordt een voorschotfactuur ten belope van 30 % op de totale waarde van de opdracht aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen. WebSpecialist kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de ontvangst van betaling van de voorschotfactuur.

4. Hosting en domeinnamen

1. De uitvoering van de hostingsdiensten betekent onder andere de opslag van verscheidene soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op de virtuele ruimte. WebSpecialist verkrijgt een uitdrukkelijke en onbeperkte toestemming om de beschermde inhoud in de virtuele opslagruimte te reproduceren, mededelen aan het publiek of verder verspreiden zoals nodig is voor de praktische uitvoering van de hostingsdiensten.

2. Voor hosting werkt WebSpecialist samen met een gespecialiseerde hostingpartner, namelijk Combell. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de Opdrachtgever bezorgt WebSpecialist de Opdrachtgever een kopie van de actuele versie van de SLA. In afwijking van de geldende SLA zal support door WebSpecialist enkel geboden worden tijdens de kantooruren van WebSpecialist.

3. De hostingdiensten en diensten inzake domeinnamen worden door WebSpecialist aan de Opdrachtgever verstrekt telkens per contract van bepaalde duur van één (1) jaar met automatische verlenging, mits betaling door de Opdrachtgever van de verschuldigde vergoeding. Indien de Opdrachtgever hostingdiensten of diensten inzake domeinnamen wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk één (1) maand voor de beëindiging van het lopende contract zijn opzeg aan WebSpecialist over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg, zal de Opdrachtgever de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn omwille van de automatische verlenging voor eenzelfde duur van de overeenkomst. Indexering van de gehanteerde tarieven gebeurt conform artikel 3 van deze overeenkomst.

4. Niet-betaling van de verschuldigde vergoedingen voor hosting of domeinnamen op de factuurvervaldag zorgt ervoor dat de dienstverlening geschrapt zal worden en de Opdrachtgever het eigendomsrecht verliest over de betreffende domeinnamen. Alle tegoeden blijven onverminderd inbaar. Het heractiveren, indien dit nog mogelijk is, gebeurt pas na de betaling van openstaande tegoeden en bijkomende kosten van heraanvraag.

5. De registratie en hernieuwing van domeinnamen gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties volgens door hen bepaalde regels en procedures (DNS voor .be-domeinnaam). Door de registratie ontstaat een rechtstreekse verhouding tussen de opdrachtgever en de bevoegde instantie waarin WebSpecialist slechts een verbindende rol vervult. De registratie van de domeinnaam gebeurt enkel na een uitdrukkelijke opdracht daartoe van de opdrachtgever. Hernieuwing van een domeinnaam gebeurt automatisch conform artikel 4.3 van deze overeenkomst. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de laattijdige of niet-betaling van de aan Webspecialist toekomende vergoeding ertoe heeft geleid dat de domeinnaam niet hernieuwd werd.

6. Bij ondertekening van de hostingovereenkomst aanvaardt de klant uitdrukkelijk de voorwaarden gesteld door de officiële domeinnaam registratieinstanties. In België is dit DNS vzw. Hun voorwaarden zijn te raadplegen op de website http://www.dns.be/.

5. Wat met de intellectuele eigendomsrechten?

1. Hierover kunnen we kort en duidelijk zijn, WebSpecialist behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op hetgeen we in opdracht creëren. Afhankelijk van het voorwerp van de opdracht betreft dit rechten zoals toegekend door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Eventueel kan een overdracht overeengekomen worden tussen partijen.

2. Dergelijke overdracht heeft geen betrekking op concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technologieën die deel uitmaken van de know-how van WebSpecialist. We kunnen daarenboven geen intellectuele eigendomsrechten toekennen op software en andere producten waarvan de eigendomsrechten niet aan ons toekomen. De eigendomsrechten van de opdrachtgever blijven beperkt tot wat bepaald wordt in de desbetreffende licenties.

3. Alle door WebSpecialist gecreëerde en/of terbeschikkinggestelde materialen alsook verkregen licenties, in het bijzonder met betrekking tot het CMS, kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belopen van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.

4. Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (de nodige software voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan WebSpecialist of een derde waarmee WebSpecialist hierover een overeenkomst heeft gesloten. Opdrachtgever beschikt hieromtrent over een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-(sub)licentieerbaar gebruiksrecht. Het is de opdrachtgever verboden om zelf technische wijzigingen of uitbreidingen aan te brengen aan het CMS, alsook (onderdelen van) het CMS te dupliceren.

5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Goederen te verwijderen of te wijzigen.

6. Het is WebSpecialist toegestaan om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Producten teneinde zijn rechten of een overeengekomen gebruiksbeperking te kunnen vrijwaren. Het is de Opdrachtgever nooit toegestaan een dergelijke technische voorziening te verwijderen of te omzeilen.

7. Tenslotte, wij zijn fier op onze opdrachtgever en voltooide projecten. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat we ten allen tijde een verwijzing kunnen maken naar jouw handelsnaam en/of handelstekens als één van onze referenties.

6. Duur en beëindiging.

1. De duur van deze Overeenkomst is de duur die nodig is voor de uitvoering van de besproken diensten, zijnde van bepaalde of onbepaalde duur. In geval van een overeenkomst van bepaalde duur zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe duur van die gelijk is aan de oorspronkelijk bepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Iedere partij kan deze automatische verlenging verhinderen door middel van een opzegging bij het verstrijken van de duur. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste drie (3) maanden voor het verstrijken van de duur van deze overeenkomst.

2. In geval van een Overeenkomst van onbepaalde duur hebben zowel WebSpecialist als de opdrachtgever het recht om de Overeenkomst ten allen tijde eenzijdig per aangetekend schrijven te beëindigen mits inachtneming van een opzegperiode van drie (3) maanden, beginnende de dag volgend op de dagtekening van het aangetekend schrijven.

3. Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

4. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

7. Hoe staat het met onze aansprakelijkheid?

1. WebSpecialist is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. Alle prestaties van WebSpecialist kunnen immers gekwalificeerd worden als middelenverbintenis. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij WebSpecialist de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding.

2. Wij zijn enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. WebSpecialist is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

3. Indien de opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van WebSpecialist in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om WebSpecialist te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen. WebSpecialist kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van foto’s, lettertypes, et cetara, geleverd en/of goedgekeurd door Opdrachtgever.

4. Onvoorzienbare en onoverkomelijk situaties (cf. Overmacht) zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover WebSpecialist geen controle heeft, bevrijden WebSpecialist, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

5. WebSpecialist kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schadeverwekkende feit gebeurd is tijdens de uitvoering van hun opdracht.

6. Onverminderd voorgaande geldt inzake software een afwijkende bepaling. Software is op zich steeds een onafgewerkt product. De feilloze werking kan aldus nooit volledig worden gegarandeerd. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, bewaring en herstelling van gegevens te installeren. WebSpecialist kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van gegevens.

7. Inzake hosting is WebSpecialist een loutere reseller van de dienstverlening van een derde partij, namelijk Combell, en ligt de aansprakelijk voor de aangeboden diensten bij Combell. Voor meer informatie omtrent de aansprakelijk van Combell verwijst WebSpecialist naar de algemene voorwaarden van Combell, die beschikbaar zijn op hun website.

8. Vertrouwelijkheid.

WebSpecialist en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze Overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

9. Afwerving.

Het is de Opdrachtgever verboden om gedurende de duur van de samenwerking met WebSpecialist, evenals vierentwintig (24) maanden na het einde van deze samenwerking, direct of indirect te contracteren met een aangestelde van WebSpecialist. De schade die WebSpecialist lijdt bij overtreding wordt contractueel vastgelegd op de totale brutovergoeding exclusief patronale lasten van de afgeworven Aangestelde gedurende een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de afwerving, onverminderd het recht van WebSpecialist om de meer geleden schade te bewijzen en te vorderen.

Het is de Opdrachtgever verboden om gedurende de duur van de samenwerking met WebSpecialist, evenals vierentwintig (24) maanden na het einde van deze samenwerking, direct of indirect te contracteren met een aangestelde van WebSpecialist. De schade die WebSpecialist lijdt bij overtreding wordt contractueel vastgelegd op de totale brutovergoeding exclusief patronale lasten van de afgeworven Aangestelde gedurende een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de afwerving, onverminderd het recht van WebSpecialist om de meer geleden schade te bewijzen en te vorderen.

10. Bepalingen over deze overeenkomst.

1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen WebSpecialist en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

2. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Wij hebben het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde.

3. Wij kunnen onze rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.